Fundusze Europejskie

1. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu sortującego cross-belt, posiadającego unikatową opcję sortowania finalnego w zrzutkach karuzelowych.
Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego systemu do sortowania dwuetapowego, usprawniającego proces kompletacji falowej w magazynach sklepów internetowych i tradycyjnych sieciach sklepów rozwijających sprzedaż internetową.
Projekt realizowany jest w 3 etapach, które obejmują prace badawczo-rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

W skład Konsorcjum realizującego projekt wchodzą:
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - Lider Konsorcjum.
Krzysztof Sutowski REGALUX - Konsorcjant

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2022
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 10 881 038,46 PLN a wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 6 653 634,12 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany z ramach konkursu narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne

Materiały do pobrania:

 

2. PROJEKT GRANTOWY

Rozwój potencjału eksportowego firmy Regalux poprzez udział w targach CeMAT (WNG-PBE.02.2018/021) w ramach projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

 

3. REGALUX Krzysztof Sutowski uzyskał dotację na realizację działań operacyjnych:

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
NR UMOWY: POIR 03.04.00-22-0219/20-00
CEL PROJEKTU: Wsparcie utrzymania bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 206.660,16 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 206.660,16 zł

Więcej informacji:

 

wróć do strony głównej